Genetika AGEL

Slide thumbnail
NEMOCNIČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM
IKIS®
ZLEPŠUJE ZDRAVOTNICKOU PÉČI O PACIENTY
JIŽ OD ROKU 2007
Slide thumbnail
IKIS®
NEMOCNICE ZCELA POD KONTROLOU
Slide thumbnail
IKIS®
AKTIVNÍ ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROCESŮ
Slide thumbnail
IKIS®
VŠECHNY INFORMACE U LŮŽKA PACIENTA

IKIS - Integrovaný Klinický Informační Systém

IKIS® - Integrovaný Klinický Informační Systém 

IKIS přináší zcela nová řešení v oblasti zdravotnické dokumentace, není pouze pasivním dokumentačním řešením, ale nabízí možnost aktivního řízení zdravotnických procesů. Bohatě konfigurovatelný aparát zdravotnických žádanek, spolu s plánovacím modulem a specifickými nástroji pro podporu work-flow různých činností, umožňuje definovat procesní vazby ve zdravotnických zařízeních.

IKIS je informační systém pro nemocniční i ambulantní zdravotnická zařízení. Může být provozován v rámci jednotlivých subjektů, ale dokáže sloužit také sdílení dat v rámci krajských či soukromých holdingů.

IKIS obsahuje nejen veškeré agendy nutné k řízení procesů zdravotnického zařízení – tvorbu a sdílení zdravotnické dokumentace, sledování produkce, vykazování péče, podporu administrativních činností. Současně je také důležitým zdrojem informací pro manažerské řízení – operativní i strategické – a to i v případě, že je provozován v rámci jednoho zařízení.

IKIS byl vyvinut na bázi moderních a celosvětově ověřených technologických prostředků, které zaručují stabilitu systému, odpovídající bezpečnost a vysoký výkon nad velkými objemy dat.

Benefity

 • Propojení zdravotnických zařízení/pracovišť v jednom informačním celku
 • Strukturovaná elektronická dokumentace jako nástroj zvyšování kvality péče
 • Inteligentní formuláře zdravotní dokumentace
 • Jedna on-line sdílená centrální databáze pro skupinu zdravotnických zařízení
 • Významně vyšší úroveň zabezpečení citlivých osobních dat
 • Neustálý rozvoj systému podle posledních trendů moderní medicíny
 • Zkušenosti odborníků ze zdravotnických zařízení, kteří se podílejí na vývoji
 • Výkonná, stabilní a bezpečná architektura
 • Postaven na moderních, nadčasových technologiích
 • Možnost výrazných úspor při nákupu HW/SW prostředků (tenký klient)
IKIS® - Benefity 

Technologie IKIS

IKIS® - Technologie 
 • Výkonná, stabilní a bezpečná technologická architektura založena na platformě JAVA® - ORACLE® tak, aby byly splněny požadavky na nepřetržitý provoz s vysokou stabilitou a dostupností systému a to při zpracování velkých objemů dat.
 • IKIS  je na straně klienta plně provozovatelný na operačních systémech Microsoft Windows aj., což výrazně zlevňuje finanční nároky na licenční politiku.
 • Provoz systému na klientských stanicích nevyžaduje další lokální správu a podporu. Upgrade aplikace na koncových stanicích probíhá automaticky.

Moduly IKIS®

IKIS® svou konfigurovatelností pokryje potřeby všech ambulancí specialistů i primární péče – a to jak pro práci sestry, tak lékaře. Dokáže optimalizovat pracovní procesy a komunikaci mezi pracovišti.

Nespornou výhodou je sdílená dokumentace s možnosti nastavení různé úrovně důvěrnosti. Strukturovaná dokumentace umožňuje rychlé a efektivní přenášení jednotlivých položek mezi dokumenty s podporou automatického předvyplnění, tzv. makra.

Součástí ambulance jsou mimo jiné nejčastěji používané statistiky. Dále je možné sledovat registrace pacientů, kapitační platby, dispenzarizace i eNeschopenky. Pro přehlednost lze využívat elektronický diář s možnosti plánování a další užitečné funkce.

IKIS® disponuje propracovanou integrací do celého systému (žádanky, klinické dokumenty, vykazování NZIS, doklady pojišťovny) a ošetřuje typické procesy hospitalizovaného pacienta.

V průběhu hospitalizace jsou u pacienta mj. elektronicky sledována ošetřovatelská rizika s automatickým vyhodnocováním rizik nebo závislosti. Ze zadaných dat je možné tisknout protokoly událostí (pád, dekubit, …) nebo pomoci statistik sledovat vývoj jednotlivých ukazatelů. U intenzivních oborů je dostupný škálovací aparát TISS bodů s přepočtem na nasmlouvaný TISS kód a přenosem do dokladu ZP. U standardních oborů je obdobná evidence kategorií.

Evidence diet pacienta a komunikace se stravovacím systémem je plně automatická. Správa diet disponuje nejrůznějšími tisky pro snadnou orientaci, kolik a jakých diet je objednáno a kterému pacientovi jaká dieta (i na kterém lůžku a pokoji) je přidělena.

Laboratorní výsledky, nejen na hospitalizacích, jsou shromažďovány v podobě samostatných dokumentů s možnosti zobrazení jako kumulativní nález. Ten lze - podle nastaveného stereotypu - zobrazovat, přenášet do dokumentace nebo tisknout.

Pomoci hospitalizačních statistik lze sledovat pohyby pacientů na stanici/oddělení (příjmy, překlady, propuštění, úmrtí, …). Statisticky jsou vyhodnocovány indikátory kvality ošetřovatelské péče a nozokomiální nákazy.

Hospitalizace jako celek je kontrolována na úplnost dokumentace a správnost výkazu.

Operační modul zahrnuje základní funkcionality jako je objednání na operaci, zaplánování do operačního plánu až po sestavení operačního programu. Nedílnou součástí modulu je také strukturovaný operační protokol s nastavením možnosti přenosu všech potřebných údajů. Uživatel nemusí znovu vypisovat údaje, které byly u pacienta již dříve zaznamenány.

Realizuje se na různých typech pracovišť ZZ

 • Centrální operační sály
 • Případně lokální operační sály na odděleních podle odborností.
 • Menší chirurgické zákroky se provádějí na zákrokových sálech jednotlivých oddělení.

Operační modul obsahuje také specifické statistiky.

Modul je tvořen třemi pracovišti. Prenatální poradna a porodnice-šestinedělí jsou součástí gynekologicko-porodnického oddělení a novorozenecké pracoviště přísluší dětskému oddělení. Virtuální svazek nazývaný Porodopis je tvořen samostatnými dokumenty, které vznikají průběžně na obou vzájemně propojených odděleních. 

Takto vedená dokumentace má řadu předností. Umožňuje současný záznam do porodopisu více uživatelům bez omezení. Strukturovanost dokumentace usnadňuje nastavení kontrol a předchází možné chybovosti vykazovaných dat do Národního registru reprodukčního zdraví (NRRZ).

Řešení pro pracoviště radiodiagnostiky, které svou funkcionalitou podporuje specifické procesy těchto zdravotnických provozů. Optimálně ošetřuje zpracování žádanek jak „papírových“, tak elektronických – a to i od externích žadatelů. Celý proces realizace vyšetření obsahuje rozsáhlou podporu z připravených číselníků. Barevně odlišuje jednotlivé stavy vyšetření až po archivaci. Popisy k vyšetření jsou automaticky odesílány žadateli a uloženy v dokumentaci. Práce s archivem, archivace vyšetření i následné dohledání vyšetření je snadné a intuitivní. Samozřejmostí je vazba na obrazový archiv (PACS) – jak pro odeslání žádanky na přístroj, tak zobrazení obrazové přílohy k nálezu. Vykazování pro zdravotní pojišťovny je prováděno na pozadí a prakticky bez nutnosti manuální práce obsluhy. Obsahuje rozsáhlou statistickou nadstavbu a to i s možností speciální klasifikace jednotlivých vyšetření. Další vlastností je možnost vedení přístrojových statistik.

Speciální dokumenty připravené pro tento obor medicíny umožňují zápis diagnostických a léčebných výkonů ve strukturované formě. Lékař je strukturou dokumentu veden tak, aby jednoduše zapsal vše potřebné a důležité.

Nasbíraná data lze exportovat pro statistická vyhodnocení, která jsou využívána nejen pro účely oddělení či nemocnice, ale i pro vědeckou a publikační činnost.

Řešení pro pracoviště oddělení nukleární medicíny. Svou funkcionalitou vychází z RIS a je mu velmi blízké. Zásadní odlišností je možnost vykazování radiofarmak.

Modul řeší jak laboratorní část patologie, kde lze zpracovávat vzorky biopsií, cytologií a gynekologických cytologií, tak i část, pro práci se zemřelými. V obou částech se spojuje a vzájemně doplňuje práce laboranta a lékaře. Zároveň jim dává možnost práce s daty konkrétního pacienta nezávisle na sobě.

Modul Fyzioterapie je navržený pro práci fyzioterapeutů a ergoterapeutů s důrazem na maximální automatizaci práce s dokumentací a vykazováním výkonů pro pojišťovnu, přičemž je zde zachovaná možnost individuálního přístupu k pacientovi. Tento modul je konfigurovatelný jak pro práci s plánovanou ambulantní rehabilitací tak pro práci fyzioterapeutů a ergoterapeutů na jednotlivých lůžkových odděleních.

Jsou zde zohledněny specifika rehabilitačních pracovišť, jako je sdílení dokumentace mezi mnoha různými pracovišti, včetně potřeby souhrnně vykazovat výkony v průběhu měsíce. Samozřejmostí je nastavení kontrol na frekvenční omezení konkrétních výkonů.

Nadstandardní je možnost nastavení strukturovaných fyzioterapeutických a ergoterapeutických procedur, díky kterým uživatelé zautomatizují plánování, dokumentaci a vykazování k nejčastěji používaným skupinám výkonů.

Součástí rehabilitačního modulu jsou také již vytvořené specifické statistiky, které umíme doplnit o další nadefinované statistické výstupy.

Modul pro obor vnitřního lékařství je připraven k popisu speciálních zákroků do strukturovaných dokumentů v oblastech cévní chirurgie, angiografie či elektrofyziologie.

Nasbíraná data pak lze exportovat pro statistická vyhodnocení, která jsou využívána nejen pro účely oddělení či nemocnice, ale i pro vědeckou a publikační činnost.

Specializovaná strukturovaná dokumentace připravená na míru tomuto důležitému lékařskému oboru umožňuje zápis léčebných, diagnostických a kontrolních postupů. Formuláře jsou koncipovány tak, aby nebyly opomenuty žádné požadované údaje.

Modul pojišťovny může být provozován bez klinické části IKIS. Umožňuje sběr výkaznických dat z celého zdravotnického zařízení s následným zpracováním a odesláním dávek zdravotním pojišťovnám. IKIS lze pak využít jako zdroj dat pro další systémy. Součásti modulu je mj. i správa a modelace DRG případů (IR, CZ) nebo evidence komerčních plateb (výkony mimo úhradu zdravotní pojišťovny, samoplátci) s obousměrnou komunikací s EIS. Odborníci na tuto problematiku ocení rozsáhlý aparát statistik pro efektivní řízení nemocnice.

Rozšiřující funkce

Elektronický recept

Používání eReceptu přináší výhody, které klasický recept nenabízí a přitom lékaři nemusí dělat žádné úkony navíc. Elektronický recept ohlídá, že je vše vyplněno správně, chrání zdraví pacienta tím, že nedojde k záměně léku špatným přečtením receptu v lékárně či brání padělání receptů.

IKIS byl úspěšně registrován Centrálním úložištěm elektronických receptů. Získáním osvědčení o registraci bylo potvrzeno, že jsou implementovány všechny důležité služby a funkce komunikačního rozhraní definovaného SÚKL pro koncové systémy.

Nežádoucí události

Speciální dokumenty připravené pro tento obor medicíny umožňují zápis diagnostických a léčebných výkonů ve strukturované formě. Lékař je strukturou dokumentu veden tak, aby jednoduše zapsal vše potřebné a důležité.

Nasbíraná data pak lze exportovat pro statistická vyhodnocení, ale i pro vědeckou a publikační činnost.

Nozokomiální nákazy

Nadstavbový nástroj pro zadávání NN klinikem, umožňuje zpětnou kontrolu nemocničním manažerem, který má možnost provádět revize rozhodnutí klinika. K dispozici je aparát statistik.

Elektronické neschopenky

Od 1. ledna 2020 zahájila ČSSZ ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému eNeschopenky (byla přijata zákony č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb.). Elektronické zpracování přinese zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými (pojištěnci v dočasné pracovní neschopnosti), ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Zásadně se tak zjednoduší tok informací, protože eNeschopenka propojí povinně elektronicky hned tři dotčené subjekty, lékaře, zaměstnavatele a ČSSZ.

Řešení nadstavbového modulu zajišťuje plnou B2B komunikaci elektronických neschopenek s ePortálem ČSSZ. Tento modul umožní Jednotnou práci evidence elektronických neschopenek v IKIS s automatickou další komunikaci s ePortálem ČSSZ. Tímto zajišťuje efektivnost využití času lékaře.

Logování

IKIS disponuje rozsáhlým logováním. Každý přístup k údajům pacienta i k zdravotnické dokumentaci je zaznamenáván a v případě potřeby je možné kdykoliv zrekonstruovat, jak chování konkrétního uživatele, tak poskytnout výpis uživatelů, kteří nahlíželi do požadované zdravotnické dokumentace.

Přílohy u pacienta

IKIS umožňuje procházení jakékoliv přílohy k pacientovi bez ohledu na dokumentaci, ke které byla nahrána. Uživatel IKIS může kdykoliv libovolnou přílohu k pacientovi nahrát bez vazby na dokumentaci, ať jde o textový dokument (např. zpráva lékaře), obrazovou dokumentaci (fotky), zvukový záznam atd. Přehledný seznam lze třídit a mít všechny přílohy efektivně pod kontrolou.

Žádanky revizního lékaře

Vystavení žádanky o schválení Revizního lékaře je v IKIS běžnou praxí. Ať už se jedná o žádanku na léky v receptu, zdravotnický prostředek na poukaz, ZUM/ZULP nebo třeba při překročení frekvenčního omezení výkonu.

Všechny žádanky o schválení Revizního lékaře lze pak z jednoho místa jednoduše sledovat.

Upozornění u pacienta

Modul je určen pro uživatele IKIS a upozorňuje na nějakou událost či skutečnost, která nastala či nenastala nebo by nastat měla (úkol). Toto upozornění se zobrazuje ve štítku (vizitka) pacienta jako ikona.

Toto řešení zároveň umožňuje informovat uživatele, jestli je u pacienta evidován např. záznam o poskytování informací. Personál tak nemusí opakovaně zjišťovat, jestli tento záznam již u pacienta existuje nebo jeho aktuálnost.

Strukturované medikace

Funkcionalita umožňuje strukturovaně zadávat medikace pacienta. Medikační komponentu lze využít v ambulantním dokumentu (farmakologická anamnéza) i hospitalizačním dekurzu a je možné nastavit vzájemný přenos údajů.

Výhody strukturovaného zadávání léčiv:

 • Zlepšení přehlednosti dokumentace
 • Prevence chyb při podání
 • Ulehčení práce lékařům při ordinaci
 • Zvýšení bezpečnosti léčby (kontrola interakcí, kontraindikací a duplicit)
 • Možnost orientačního sledování počtu předepsaných léků na pracovištích.

Součástí řešení je také zapojení databáze interakcí léčivých přípravků. Interakce se posuzují mezi ordinovanými medikacemi pacienta a také mezi ordinovanými a běžně užívanými léky. Významně se tímto snižuje riziko vzniku nežádoucích komplikací a další léčby.

V rámci strukturované medikace je možné také zadávat infuze (nosné roztoky s vybranými aditivy / komponentami) s libovolným počtem komponent jedné infuze.

Mobilní aplikace pro focení dekubitů a ran

Mobilní aplikace pro focení dekubitů a ran doplňuje evidenci dekubitů a ran v systému IKIS o možnost tvorby fotodokumentace o pečující dekubit/ránu. Fotodokumentace pořízená na tabletu je pak automaticky odesílána do PACS a v IKIS zároveň automaticky vzniká link na snímek uložený v PACS. Přes příslušný link v aplikaci IKIS si pak může oprávněný uživatel zavolat DICOM prohlížeč pro zobrazení příslušného snímku z PACS.

Mobilní aplikace je určena pro tablety s OS Android 5.0 Lollipop a vyšší a lze ji používat na lůžkových i ambulantních pracovištích.

Mobilní IKIS

Aplikace mobilní IKIS je určena lůžkovým pracovištím pro podporu vizity. U lůžka pacienta si můžete zkontrolovat dokumentaci včetně výsledků, došlých nálezů nebo žádanek pacienta. Přehledně na jednom místě máte po ruce všechny důležité informace k pacientovi.

GDPR

Pokud databázi IKIS sdílí více poskytovatelů zdravotní péče (IČ), lze snadno a zcela v souladu s legislativou rozdělit společný registr pacientů na registry lokální. Tyto registry obsahují pouze data těch pacientů, které má konkrétní poskytovatel péče oprávnění schraňovat. Zároveň je umožněno přijmout do péče pacienta, který navštívil jinou z nemocnic sdílejících databázi a zdravotnickému personálu tak i zpřístupnit zdravotnickou dokumentaci potřebnou k rozhodování při léčbě.

DRG

Sledování DRG případu a jeho modelace je v IKIS samozřejmostí. Plně podporujeme IR i CZ DRG s možností modelace daného případu (aniž by došlo k ovlivnění původního případu) a sdílení této modelace napříč uživateli.

Případy je možné sledovat průběžně během hospitalizace a lze k tomu využít jednoduché workflow (rozpracováno-pořízeno-schváleno-blokováno). Složité případy vyžadující konzultace lze pozdržet pro vyúčtování.

K případům jsou automaticky nabízeny alternativy zařazení a na vše dohlíží odladěný aparát kontrol. Případy lze sledovat a vyhodnocovat aparátem statistik DRG s možností přepočtu na jinou verzi grouperu.

EET

IKIS umožňuje evidenci pohledávek k pacientovi (včetně regulačních poplatků) s možností hotovostní úhrady přímo v systému.

Součástí úhrady v hotovosti je účtenka obsahující veškeré náležitosti podléhající elektronické evidenci tržeb (EET) a evidence této hotovosti v pokladně IKIS.

Mimo hotovostní úhrady jsou podporovány i úhrada kartou a vystavení faktury za poskytnuté služby. To vše s napojením na ekonomický informační systém.

UDI

Samostatná webová nebo mobilní aplikace pro sledování UDI kódů zdravotnických prostředků dle evropského nařízení EU MDR 2017/745 a IVDR 2017/746.

Umožňuje evidovat příjem těchto prostředků do zdravotnického zařízení stejně tak i použití na konkrétního pacienta.

Nedílnou součásti jsou přehledy dodaných a použitých UDI kódů na pacienta.

Výhledově bude UDI aplikace propojená s IKIS např. pro přenos použitých zdravotnických prostředků během operace přímo do zdravotnické dokumentace s následným generováním kódů zdravotnických prostředků pro pojišťovnu.

Counter

14 tis.
uživatelů IKIS®
3.3 mil.
pacientů v databázi
168 tis.
hospitalizací v roce 2020
4.5 mil.
ambulantních návštěv v roce 2020
600 tis.
měsíčně dokladů pro zdravotní pojišťovny

Reference IKIS®

Systém IKIS® nyní používají tato zdravotnická zařízení:

Skupina AGEL:

 • Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.
 • AGEL Středomoravská nemocniční a.s.
  Nemocnice AGEL Prostějov,
  Nemocnice AGEL Přerov,
  Nemocnice AGEL Šternberk
 • Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s.
 • Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s.
 • Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.,
  vč. Komplexního onkologického centra a pracovišť Vítkov, Karviná a Vítkovice
 • Nemocnice AGEL Český Těšín a.s.
 • Nemocnice AGEL Podhorská a.s. – Nemocnice AGEL Bruntál a Nemocnice AGEL Rýmařov
 • Oční centrum AGEL a.s. (Ostrava)
 • Nemocnice AGEL Louny a.s.
 • Nemocnice AGEL Jeseník a.s.
 • Nemocnice AGEL Říčany a.s.
 • Laboratoře AGEL a.s.

Externí zákazníci:

 • Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
 • Fakultní nemocnice Ostrava

Při přechodu na IKIS jsme dokázali migrovat data z různých systémů. Kvalita přenosu dat je při implementaci stěžejní a naše implementační podpora je schopna zajistit nahrání maxima předaných dat.